News forum

Extenuating Circumstances

 
Picture of Student and Programme Centre
Extenuating Circumstances
by Student and Programme Centre - Friday, 10 May 2019, 1:12 PM
 

Amgylchiadau Lliniarol

Mae amgylchiadau lliniarol yn amgylchiadau eithriadol y tu allan i'ch rheolaeth sydd wedi eich atal rhag perfformio mewn asesiad ar y lefel a ddisgwylir neu rhag ymgymryd â'r asesiad.

Os byddwch chi yn y sefyllfa hon, mae angen ichi weithredu cyn gynted ag y bo modd er mwyn cydymffurfio â dyddiadau cau.

Mae angen cyflwyno unrhyw gais am amgylchiadau lliniarol o fewn deg niwrnod gwaith o’r dyddiad cyflwyno neu arholiad a rhaid iddo gael ei ategu gan dystiolaeth o'r amgylchiadau lliniarol. Dylid ei gyflwyno i'r Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni.

Ceir hyd i’r ffurflen a'r canllawiau i’ch helpu i’w chwblhau ar MyUni Portal.

Os byddwch chi wedi derbyn marc am ddarn o waith ac wedi hynny caiff cais ALl ei gymeradwyo, caiff unrhyw farciau a dderbyniwyd am y gwaith hwnnw eu canslo a chaiff y marc ei ailosod i 0. Ni chaniateir i chi gadw unrhyw farciau y byddwch wedi ei dderbyn am ddarn o waith. Yn lle hynny, cewch ailgyflwyno gwaith neu ail-sefyll yr arholiad fel petai’r cyflwyniad/ymgais gwreiddiol; felly, os caiff eich ALl ei dderbyn am yr ymgais cyntaf byddwch yn gallu derbyn marc heb ei gapio. Sylwer, os caiff eich ALl ei dderbyn am ail ymgais, bydd eich marc yn dal i gael ei gapio yn 40 ond bydd yr ymgais wedi'i ddiogelu.

Am ragor o wybodaeth am y polisi a'r weithdrefn, cysylltwch â SPC yng Nghanolfan Edward Llwyd, e-bostiwch spc@glyndwr.ac.uk  neu assessments@glyndwr.ac.uk. Mae cymorth ac arweiniad ar gwblhau'r ffurflenni a safonau tystiolaethol ar gael gan Undeb y Myfyrwyr  suadvice@glyndwr.ac.uk

Noder fod Arweiniad ynghylch y safonau tystiolaethol i ategu ceisiadau hefyd wedi'i ddiweddaru a dylai myfyrwyr sicrhau eu bod yn ymwybodol o hyn. Gellir cael hyd i’r arweiniad o MyUni Portal o'r ddolen ganlynol:

https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=28&section=4

Anfonwyd ar ran y Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni: Tîm Asesu

 

Extenuating Circumstances

Extenuating circumstances are exceptional circumstances outside your control which have prevented you from performing in assessment at the level expected or from undertaking the assessment.

If you find yourself in this situation, you need to take action as quickly as possible in order to comply with deadlines.

Any extenuating circumstances claim needs to be submitted within ten working days of the date of submission or examination and must be supported by evidence of the extenuating circumstance. It should be submitted to the Student & Programmes Centre.

The form and guidance notes to help with its completion can be found on MyUni Portal.

If you have received a mark for a piece of work and subsequently have an EC claim approved, any marks received for that work will be cancelled and the mark will be reset to 0. You will not be permitted to keep any marks you have received for a piece of work. Instead, you will be allowed to resubmit work or resit the examination as if it was the original submission/attempt; therefore if you have ECs accepted for a first attempt you will be able to receive an uncapped mark. Please note that if you have ECs accepted for a second attempt, your mark will still be capped at 40 but the attempt will have been protected.

For further information regarding the policy and procedure, please contact SPC in the Edward Llwyd Centre, email spc@glyndwr.ac.uk  or assessments@glyndwr.ac.uk. Support and guidance on completion of the forms and evidential standards is available from the Students’ Union suadvice@glyndwr.ac.uk

Please note that Guidance regarding the evidential standards to support claims has also been updated and students should make themselves aware of this.  The guidance can be accessed from the MyUni Portal from the following link:

https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=28&section=4

Sent on behalf of the Student & Programmes Centre: Assessment Team