News forum

Communication to students

 
Picture of Student and Programme Centre
Communication to students
by Student and Programme Centre - Monday, 15 April 2019, 10:35 AM
 

Annwyl bawb,

 

Heddiw cyhoeddom ddechrau cyfnod o ymgynghori ar y cyd gyda thua 40 aelod o staff ynglŷn â chynigion i leihau nifer ein staff.

 

Rydym yn cymryd camau priodol, sydd wedi eu hystyried, ar draws y brifysgol er mwyn cydbwyso incwm a gwariant gan barhau i ganolbwyntio ar ddarparu’r profiad dysgu gorau posib ar gyfer ein myfyrwyr.

 

Rydym ni, ynghyd â llawer o brifysgolion eraill, yn bwriadu lleihau ein costau staffio wrth i’r holl sector wynebu heriau ariannol arwyddocaol. Rydym yn hyderus na fydd effaith niweidiol ar brofiad y myfyrwyr. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw bryderon, awgrymwn eich bod yn cael gair gyda’ch tiwtor personol.

 

Dear all,

 

We have today announced the start of a collective consultation period with around 40 members of staff regarding proposals to reduce staffing numbers.

 

We are taking appropriate and considered actions across the university in order to balance income and expenditure while continuing our focus on providing the best possible teaching experience for our students.

 

We, along with many other universities, are planning to reduce our staff costs as the whole sector faces significant financial challenges. We are confident that the student experience will not be adversely affected. However, if you have any concerns, please speak to your personal tutor.