News forum

WGU launches its Year of Employability with the Glyndwr Graduate Course

 
Picture of Student and Programme Centre
WGU launches its Year of Employability with the Glyndwr Graduate Course
by Student and Programme Centre - Thursday, 4 April 2019, 10:07 AM
 

PGW yn lansio ei Blwyddyn Cyflogadwyedd gyda Chwrs Graddedigion Glyndŵr

 

Mae PGW wedi dechrau'r flwyddyn gyflogadwyedd yn gynnar gyda'r cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu'n uniongyrchol â chyflogwyr lleol a rhanbarthol ar ei Chwrs Haf Graddedigion Glyndŵr.  Gan ddechrau ar 1af Mai, rhoddir cyfle i fyfyrwyr Glyndŵr glywed yn uniongyrchol gan gyflogwyr, busnesau lleol ac entrepreneuriaid ynglŷn â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu gyrfa ddewisol. 

Mae'r cwrs yn agored i'r holl fyfyrwyr gwaeth beth maent yn ei astudio, a bydd yna siaradwyr o ystod eang o sefydliadau a llwybrau gyrfa. 

Bydd llysgenhadon myfyrwyr yn ymweld â'ch dosbarthiadau yn yr wythnosau nesaf i ddweud mwy wrthych ynglŷn â'r cyfle hwn, y siaradwyr a'r cwmnïau ategol i roi hwb i chi ar eich taith gyflogadwyedd.  Yn ogystal, bydd llysgenhadon myfyrwyr ar gael rhwng 1-3pm ar 2il Ebrill - 12fed Ebrill yn y Ganolfan Yrfaoedd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych neu i'ch helpu chi ddechrau arni.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhyddhau bob dydd wrth i siaradwyr newydd gofrestru a chyflogwyr ategol gael eu cyhoeddi.  Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol, eich negeseuon e-bost a'r sgriniau o gwmpas y campws am ragor o wybodaeth, neu gallwch anfon e-bost i enterprise@glyndwr.ac.uk

 

 

WGU launches its Year of Employability with the Glyndwr Graduate Course

 

WGU has kicked off the year of employability early with the opportunity for students to engage directly with local and regional employers on its Glyndwr Graduate Summer Course.  Starting on 1st May, Glyndwr Students will be given the opportunity to hear direct from employers, local businesses and entrepreneurs as to the skills they need to succeed in their chosen career. 

This course is open to all students regardless of what they are studying and there are speakers from a wide range of organisations and career paths. 

Student ambassadors will be visiting your classes in the next few weeks to tell you more about this opportunity, the speakers and the supporting companies and get you started on your employability journey.  Student ambassadors will also be available from 1-3 from 2nd April – 12th April in the Careers Centre to answer any questions you have or to get you started.

More information will be released everyday as new speakers sign up and new employer supporters are announced.  Keep your eye on social media, your emails and the screens around campus for more information or you can email enterprise@glyndwr.ac.uk

 

  english

welsh