News forum

Need to improve your IT Skills?

 
Picture of Student and Programme Centre
Need to improve your IT Skills?
by Student and Programme Centre - Tuesday, 5 February 2019, 10:53 AM
 

Angen gwella eich sgiliau TG? 

Eisiau dysgu mwy am wahanol offer i wneud eich astudio neu'ch gwaith yn haws?

 Ym mis Chwefror 2019, mae'r Digi PALS yn cynnal cwrs sgiliau TG gyda'r nod o'ch helpu i wneud mwy â TG.

 Mae llythrennedd digidol bellach yn hanfodol ar gyfer dilyniant yn y 21ain ganrif. Mae gwasanaethau hanfodol yn cael eu symud fwyfwy ar-lein ac mae dros 90% o hysbysebion swyddi'r DU yn gofyn am ymgeiswyr sy'n ddigidol lythrennog. Wrth i fusnesau ddod yn ddibynnol ar TG, maent yn gofyn am weithwyr a all gyfrannu at gyflawni nodau'r busnes yn y modd mwyaf effeithlon a chynhyrchiol.  Cynlluniwyd y cwrs hwn i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau TG i gefnogi eich llwyddiant fel myfyriwr, fel person graddedig ac yn y pen draw fel cyflogai neu berchennog busnes.

 Cynhelir y dosbarth ar brynhawniau Mawrth rhwng 3-5 pm o 12chwefror 2019 am 12 wythnos (ac eithrio 12mawrth 2019).

 Mae mwy o wybodaeth am y maes llafur ar gael – darllenwch yn ofalus cyn archebu, gan fod y lleoedd yn gyfyngedig.

 I archebu eich lle, e-bostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk gyda'ch enw llawn a'ch rhif adnabod myfyriwr. Need to improve your IT Skills? 

Want to learn more about different tools to make your study or work easier?

 Launching in February 2019, the Digi Pals are holding an IT Skills course designed to support you to do more with IT.

 Digital literacy is now vital for progression in the 21st century. Essential services are increasingly being moved online and over 90% of the UK’s job adverts are requesting digitally literate applicants. As businesses become dependent on IT they require employees who can contribute to achieving the business goals in the most efficient and productive manner.  This course is designed to help you develop your IT skills to support your success as a student, as a graduate and eventually as an employee or business owner.

 The class takes place on Tuesday afternoons between 3-5 pm from 12th February 2019 for 12 weeks (Excluding 12th March 2019).

 More information on the syllabus is attached – please read carefully before booking as places are limited.

 To book your place, email enterprise@glyndwr.ac.uk with your full name and Student ID number.