News forum

Sesiynau Datblygu Ysgrifennu Academaidd / Academic Writing Development sessions

 
Picture of Student and Programme Centre
Sesiynau Datblygu Ysgrifennu Academaidd / Academic Writing Development sessions
by Student and Programme Centre - Friday, 1 February 2019, 10:03 AM
 

Sesiynau Datblygu Ysgrifennu Academaidd

 

Nod y sesiynau hyn, sydd ar gael drwy gydol semester dau, yw gweithio gyda chi i ddatblygu’ch sgiliau ysgrifennu academaidd.

 

Dewch ag aseiniad sydd wedi ei farcio’n ddiweddar a darganfod ffyrdd o wella eich sgiliau ysgrifennu.

 

Mae’r sgiliau i’w datblygu’n cynnwys:

 

Cynllunio eich gwaith ysgrifenedig yn fwy effeithiol

Rheoli Amser ac ysgrifennu

Ysgrifennu'n gliriach ac yn fwy cryno

Datblygu eich arddull ysgrifennu academaidd

Defnyddio cyfeirnodi’n gywir ac yn briodol

Torri i lawr ar ‘falu awyr’ a chyffredinoli

Cywirdeb strwythur brawddegau

Datblygu strwythur paragraffau cryf

Defnyddio meddwl beirniadol a dadansoddi beirniadol yn eich ysgrifennu

 

Gallwch archebu'r sesiynau mewn dwy ffordd:

 

Apwyntiadau 1-2

Sesiynau grŵp bach (hyd at dri o fyfyrwyr).

 

Byddant yn digwydd yn y lle Sgiliau Academaidd ar lawr cyntaf y Llyfrgell. Gellir gofyn iddynt gael eu cynnal yn Llaneurgain a’r Ysgol Celf.

 

Mae’r sesiynau hyn ar agor i bob myfyriwr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig – o fyfyrwyr graddau Sylfaen i rai PhD. Byddant yn canolbwyntio ar roi’r sgiliau penodol sydd eu hangen arnoch er mwyn dabtlygu’ch sgiliau ysgrifennu academaidd personol.

 

E-bostiwch Dr Andrew Edwards am fwy o wybodaeth neu i gadw’ch lle – l.a.edwards@glyndwr.ac.uk

 

Rhaid i geisiadau cadw lle gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 

Enwau a Rhifau Myfyrwyr y bobl sy’n dymuno mynychu

Cwrs/cyrsiau a Lefel(au)

Dyddiau/Dyddiadau ac amserau rydych chi ar gael.

 

 

Academic Writing Development sessions

 

These sessions, which are available throughout semester two, are aimed at working with you to develop your academic writing skills.

 

Bring along a recently marked assignment and discover ways to improve your writing skills.

 

Skills to develop include:

 

Planning your writing more effectively

Time Management and writing

Writing more clearly and concisely

Developing your academic writing style

Using referencing accurately and appropriately

Cutting ‘waffle’ and generalisations

Sentence structure accuracy

Developing strong paragraph structure

Apply critical thinking and critical analysis in your writing

 

You can book these sessions as either:

 

1-2- appointments

Small group sessions (up to three students).

 

They will take place in the Academic Skills area on the first floor of the Library. They can also be requested at Northop and the Art School.

 

These sessions are open to all students at all undergraduate and postgraduate levels – from Foundation to PhD students. They will focus on giving you the specific skills that you need to develop your personal academic writing skills.

 

Please email Dr. Andrew Edwards for more information or to book – l.a.edwards@glyndwr.ac.uk

 

Booking requests must include the following information:

 

Names & Student Numbers of those wishing to attend

Course(s) & Level(s)

Days/Dates and times that you are available.