News forum

Submission of Assessments in Welsh

 
Picture of Student and Programme Centre
Submission of Assessments in Welsh
by Student and Programme Centre - Wednesday, 7 November 2018, 3:54 PM
 

Cyflwyno Aseiniadau yn y Gymraeg

Dylai myfyrwyr sy’n dymuno cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg gwblhau’r ffurflen ganlynol: Cais I Gyflwyno Asesiadau Yn Gymraeg/Request for Submission of Assessments In Welsh ar gael drwy’r ddolen ganlynol https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=28&section=4

Dylid cyflwyno ffurflenni wedi eu cwblhau drwy e-bost i assessments@glyndwr.ac.uk erbyn 20 Tachwedd 2018.

Am ragor o gyngor a chyfarwyddyd cysylltwch â’ch Arweinydd Rhaglen neu’ch Tiwtor Modiwl.

CRhM: Tîm Asesu

Cangen Prifysgol Glyndŵr

Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Gangen yma yn y Brifysgol.

Mae’r Brifysgol yn gweithio’n agos iawn gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu ac ehangu ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac i allu cynnig mwy o ddewis i fyfyrwyr sydd am astudio yma. Bydd hefyd cyfle i ti chwarae rôl flaenllaw yn datblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg wrth fod yn rhan o gyfarfodydd academaidd y Brifysgol a’r gangen.

Fel Cangen, rydym yn cynnig amryw o weithgareddau amrywiol dros y flwyddyn. Mae’r Gangen hefyd yn cydweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr nid yn unig i drefnu gweithgareddau Cymraeg ond hefyd er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r Gangen hefyd yn ganolbwynt er mwyn i ti gael dod i adnabod y Cymry Cymraeg eraill sydd yma yn y Brifysgol.

Cysyllta â Sioned Roberts, Swyddog Cangen Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am ragor o wybodaeth: glyndwr@colegcymraeg.ac.uk / @Cangen_Glyndwr

 

Submission of Assessments in Welsh

Students who wish to be assessed through the medium of Welsh should complete the following form: Cais I Gyflwno Asesiadau Yn Gymraeg/Request for Submission of Assessments In Welsh available via the following link https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=28&section=4

Completed forms should be submitted via email to assessments@glyndwr.ac.uk by no later than 20 November 2018.

For further advice and guidance please contact your Programme Leader or Module Tutor.

SPC: Assessment Team

 

Glyndŵr University Branch

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch here at the University.

 

The University work closely with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol to develop and expand our Welsh medium provision as we are dedicated to be able to offer more choice for students who want to study here through the medium of Welsh. Whilst studying here you will have the opportunity to play a leading role in developing Welsh medium provision by being part of the University's Branch meetings.

As a Branch, we offer a variety of different activities throughout the year. The Branch also works closely with the Student’s Union not only to organize Welsh language events but also to make sure that everyone is aware of the opportunities available here at Wrexham Glyndŵr University. The Branch is also a great hub for you to get to know other Welsh speakers here at the University.

Contact Sioned Roberts, Branch officer for further information: glyndwr@colegcymraeg.ac.uk / @Cangen_glyndwr