News forum

IT Study Skills

 
Picture of Student and Programme Centre
IT Study Skills
by Student and Programme Centre - Thursday, 27 September 2018, 1:42 PM
 

Sgiliau astudio TG

 

Mae llythrennedd digidol bellach yn hanfodol ar gyfer dilyniant yn y 21ain ganrif. Mae gwasanaethau hanfodol yn cael eu symud fwyfwy ar-lein ac mae dros 90% o hysbysebion swyddi'r DU yn gofyn am ymgeiswyr sy'n ddigidol lythrennog. Wrth i fusnesau ddod yn ddibynnol ar TG, maent yn gofyn am weithwyr a all gyfrannu at gyflawni nodau'r busnes yn y modd mwyaf effeithlon a chynhyrchiol.  Cynlluniwyd y cwrs hwn i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau TG i gefnogi eich llwyddiant fel myfyriwr, fel person graddedig ac yn y pen draw fel cyflogai neu berchennog busnes.

Cynhelir y dosbarth ar brynhawn dydd Mercher o 3-6pm yn Semester 1.

I archebu eich lle, e-bostiwch Enterprise@glyndwr.ac.uk gyda'ch enw llawn a'ch rhif adnabod myfyriwr.  Mae lleoedd yn gyfyngedig.

 

IT Study Skills

 

Digital literacy is now vital for progression in the 21st century. Essential services are increasingly being moved online and over 90% of the UK’s job adverts are requesting digitally literate applicants. As businesses become dependent on IT they require employees who can contribute to achieving the business goals in the most efficient and productive manner.  This course is designed to help you develop your IT skills to support your success as a student, as a graduate and eventually as an employee or business owner.

The class takes place on Wednesday afternoon from 3-6pm in Semester 1.

To book your place, email enterprise@glyndwr.ac.uk with your full name and Student ID number.  Places are limited.