News forum

Returning for the 2018/19 Academic Year

 
Picture of Student and Programme Centre
Returning for the 2018/19 Academic Year
by Student and Programme Centre - Wednesday, 5 September 2018, 2:58 PM
 

Blwyddyn Academaidd 2018/19

 

Gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'ch astudiaethau gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y flwyddyn sydd i ddod. Erbyn hyn, dylech fod wedi derbyn e-bost ynghylch ail-gofrestru ar gyfer 2018/19. Dylai'r myfyrwyr sy'n dychwelyd ail-gofrestru ar-lein cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn yr e-bost yn gofyn iddynt wneud hyn.

Sylwer bod yn rhaid i bob myfyriwr ail-gofrestru bob blwyddyn academaidd, ac yn ogystal, rhaid iddynt dalu eu ffioedd yn llawn bob blwyddyn. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd â dyledion ariannol o'r flwyddyn flaenorol ail-gofrestru am y flwyddyn i ddod. Nid yw'ch cofrestriad wedi'i gwblhau'n llawn hyd nes bod yr holl ffioedd sy'n ddyledus am y flwyddyn yn cael eu talu. Mae'n hanfodol eich bod yn ail-gofrestru er mwyn i chi barhau â'ch astudiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae addysgu ar gyfer y rhan fwyaf o’n rhaglenni’n ailgychwyn yr wythnos sy’n dechrau 1af Hydref 2018. Os ydych chi'n astudio ar ein campws yn Wrecsam neu Laneurgain, edrychwch ar y system amserlenni ar-lein i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch chi fynd at y system amserlenni trwy glicio ar y ddolen MyUni ar waelod ein hafan, cofiwch fod y wybodaeth hon yn gallu newid felly cofiwch edrych yn aml i weld yr wybodaeth ddiweddaraf. Os ydych chi'n astudio mewn sefydliad partner, bydd eich sefydliad cartref yn cadarnhau'ch amserlen 2018/19.

 

Myfyrwyr sy’n Astudio ar Gampysau Wrecsam neu Laneurgain

Os ydych chi'n fyfyriwr o'r DU neu'r UE ac wedi ail-gofrestru ar-lein, does dim rhaid i chi fynychu digwyddiad cofrestru yn bersonol.

 

Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig (YOR)

Byddwch yn derbyn gwybodaeth ar wahân am ail-gofrestru a'r flwyddyn academaidd newydd. Edrychwch yn eich cyfrif e-bost Prifysgol am wybodaeth benodol yn gysylltiedig ag YOR neu cysylltwch â thîm YOR y CMRh os bydd gennych unrhyw ymholiadau. 

 

Myfyrwyr sy'n Haen 4 a Noddir gan Glyndŵr neu nad ydynt yn yr AEE sy'n Amodol ar Reolaeth Fewnfudo (Wrecsam a Llaneurgain)

Bydd gofyn i chi fynd i gofrestru'n bersonol. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hanfon atoch ynghylch dyddiad ac amser eich digwyddiad cofrestru a pha ddogfennau y mae'n ofynnol i chi eu darparu. Mae'n hanfodol eich bod yn mynychu'r digwyddiad hwn er mwyn cwblhau eich cofrestriad.

 

Myfyrwyr sy'n Astudio gyda Sefydliadau Partner

Os ydych wedi ail-gofrestru ar-lein, ni fydd yn rhaid i chi fynychu digwyddiad cofrestru ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Os na allwch gwblhau'r broses gofrestru ar-lein, anfonwch e-bost i sds@glyndwr.ac.uk. Bydd eich sefydliad cartref yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi ynghylch dychwelyd i astudiaethau.

 

Myfyrwyr sy'n Ddysgwyr o Hirbell neu'n Astudio Ar-lein

Os ydych wedi ail-gofrestru ar-lein, ni fydd yn rhaid i chi fynychu digwyddiad cofrestru.  Os na allwch gwblhau'r broses gofrestru ar-lein, anfonwch e-bost i sds@glyndwr.ac.uk

 

Sylwer bod ein gwefan Wythnos Groeso hefyd yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd:

https://www.glyndwr.ac.uk/cy/WythnosGroeso/

Cymerwch amser i ymweld â'r safle a darllen yr wybodaeth sydd ar gael, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a chanllawiau llety.

Eleni, gwahoddir myfyrwyr sy'n dychwelyd sy’n astudio yn Wrecsam a Llaneurgain i fynychu sgwrs ‘Beth sy’ Newydd PGW’ gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, ddydd Mercher 3 Hydref am 11:30am yn Neuadd William Aston. Bydd hyn yn gyfle i glywed y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Does dim angen archebu lle ar gyfer hyn, dim ond troi i fyny.

 

Dymunwn y gorau i chi yn ystod 2018/19

 

Y Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni

 

2018/19 Academic Year

 

We hope you are looking forward to returning to your studies with Wrexham Glyndŵr University in the forthcoming year. You should by now have received an email regarding re-enrolment for 2018/19. Returning students should re-enrol on-line as soon as possible when requested by email.

Please note that all students must re-enrol each academic year, and in addition must pay their fees in full each year. Students with financial debts from the previous year will not be permitted to re-enrol for the coming year. Your enrolment is not fully completed until all fees due for the year are paid. It is essential that you re-enrol in order that you may continue your studies at Wrexham Glyndŵr University.

Teaching for the majority of programmes recommences week/beginning 1st October 2018. If you are based at our Wrexham or Northop campus please check the online timetable system for further information. You can access the timetable system by clicking on the MyUni link at the bottom of our homepage, please note this information is still subject to change so please keep checking for updates. If you are based at a partner institution your home institution will confirm your 2018/19 timetables.

 

Students Based at Wrexham or Northop Campuses

If you are a UK or EU student and have re-enrolled on-line you do not have to attend an enrolment event in person.

 

Postgraduate Research (PGR) Students

You will receive separate information about re-enrolment and the new academic year. Please check your University email account for specific PGR related information or contact the SPC PGR team in case of any queries. 

 

Students who are Tier 4 Glyndŵr Sponsored or non-EEA Subject to Immigration Control (Wrexham and Northop)

You will be required to attend enrolment in person. Further information will be sent to you regarding the date and time of your enrolment event and what documentation you are required to provide. It is essential that you attend this event in order to complete your enrolment.

 

Students Studying with Partner Institutions

If you have re-enrolled on-line you will not have to attend an enrolment event at Wrexham Glyndŵr University. If you are unable to complete the enrolment process on-line please email sds@glyndwr.ac.uk. Your home institution will provide you with further information regarding your return to studies.

 

Students who are Distance Learners or Study Online

If you have re-enrolled on-line you will not have to attend an enrolment event. If you are unable to complete the enrolment process on-line please email sds@glyndwr.ac.uk

 

Please note that our Welcome Week webpage also includes information for returning students:

https://www.glyndwr.ac.uk/en/WelcomeWeek/

Please take time to visit the site and read the information available, including timetabling information and accommodation guidance.

This year returning students based at Wrexham and Northop will be invited to attend a ‘What’s New WGU’ talk by the Vice-Chancellor, Professor Maria Hinfelaar, on Wednesday 3rd October at 11:30am in the William Aston Hall. This will be chance to hear the latest news and developments at Wrexham Glyndŵr University. There is no need to book for this, please just turn up.

 

We wish you all the best during 2018/19

 

Student and Programmes Centre