News forum

Academic Appeals: Request for a Review of an Assessment Board Decision Deadline July 2018

 
Picture of Student and Programme Centre
Academic Appeals: Request for a Review of an Assessment Board Decision Deadline July 2018
by Student and Programme Centre - Friday, 22 June 2018, 8:30 AM
 

NODER BOD Y NEGES E-BOST HON YN CAEL EI HANFON AT BOB MYFYRIWR

Apeliadau Academaidd: Cais am Adolygiad o Benderfyniad Bwrdd Asesu Dyddiad Cau Gorffennaf July 2018

Fe'ch cynghorir os, ar ôl derbyn eich canlyniadau, y byddwch am gyflwyno Apêl Academaidd:Ffurflen Cais am Adolygiad o Benderfyniad Bwrdd Asesu bydd angen ichi gwblhau’r ffurflen briodol a darparu tystiolaeth i gefnogi'ch cais.

Cynghorir myfyrwyr sy'n dymuno cyflwyno cais i ddarllen Rheoliadau'r Brifysgol ar gyfer Apeliadau Academaidd cyn cwblhau a chyflwyno cais. Mae cymorth a chyfarwyddyd pellach ynghylch cwblhau'r ffurflen ar gael gan Undeb y Myfyrwyr suadvice@glyndwr.ac.uk

Rhaid i'r ffurflen a'r dystiolaeth gael eu derbyn gan y Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni: Tîm Asesu heb fod yn hwyrach na 3pm dydd Gwener 13 Gorffennaf 2018.

Mae rhagor o wybodaeth am y broses hon a'r ffurflenni perthnasol ar gael ar MyUni Portal y Myfyrwyr:https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=28&section=2

PLEASE NOTE THIS EMAIL IS SENT TO ALL STUDENTS

Academic Appeals: Request for a Review of an Assessment Board Decision Deadline July 2018

Please be advised that if, following the receipt of your results, you wish to submit an Academic Appeal: Request for a Review of an Assessment Board Decision Form then you will need to complete the appropriate form and provide evidence to support your claim.

Students wishing to submit a claim are advised to read the University Regulations for Academic Appeals prior to completing and submitting a request. Further support and guidance with regard to the completion of the form is available from the Students’ Union suadvice@glyndwr.ac.uk

The form and evidence must be received by the Student and Programmes Centre: Assessment Team no later than 3pm Friday 13th July 2018.

Further information regarding this process and the relevant forms are available on the Student MyUni Portal:https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=28&section=2