News forum

Wrexham Glyndwr University is pleased to offer these FREE courses exclusively to students

 
Picture of Student and Programme Centre
Wrexham Glyndwr University is pleased to offer these FREE courses exclusively to students
by Student and Programme Centre - Wednesday, 20 June 2018, 12:40 PM
 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn falch o gael cynnig y cyrsiau AM DDIM hyn i fyfyrwyr yn unig.

 

Mae'r cyrsiau hyn yn gyfle delfrydol i ychwanegu at eich sgiliau dros yr Haf.

 

Archwiliad Lleoliad Trosedd

Eisiau gwybod mwy am y Wyddoniaeth y tu ôl i'r ffuglen? 

Bydd y cwrs byr hwn yn apelio at bobl sydd â diddordeb amatur neu broffesiynol mewn Archwilio Lleoliadau Trosedd. Byddwch yn gweithio drwy'r deunydd ar-lein cyn datblygu profiad ymarferol mewn casglu olion bysedd, defnyddio swabiau di-haint a chodiadau tâp ar yn gywir eich penwythnos a addysgir yma yn Glyndwr Wrecsam.


Bydd deunydd ar-lein ar gael o Fehefin 25, a bydd sesiwn a addysgir dros 2 ddiwrnod wedyn yn y Brifysgol. Gallwch ddewis mynychu UN sesiwn ymarferol dros 2 ddiwrnod o’r dyddiadau canlynol: Gorffennaf 10 ac 11; Gorffennaf 14 a 15; NEU Gorffennaf 19 a 20. 

Archebwch eich lle yma.       

 

Graffeg Busnes TG

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau canolradd ac uwch mewn MS Word ac MS PowerPoint.

 

Mae'r cwrs hwn yn dechrau ar 27 Mehefin 2018 (4-6pm) ac mae'n rhedeg ar y dyddiadau canlynol ar yr un amser:

 

27 Mehefin, 18 Gorffennaf, 25 Gorffennaf, 1 Awst, 8 Awst gyda'r asesiad terfynol yn y dosbarth ar 15 Awst.

 

Archebwch eich lle yma.        

 

CISCO

Mae Academi Rhwydweithio CISCO yn gymhwyster proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn rhwydweithio cyfrifiadurol. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i addysgu'r sgiliau sydd eu hangen i ddylunio, adeiladu a chynnal rhwydweithiau cyfrifiadurol bach i ganolig eu maint.

 

Bydd y cwrs hwn yn dechrau ddydd Llun 9 Gorffennaf rhwng 3-5pm ar gyfer sefydlu a chofrestru. Mae deunydd ar gael ar-lein a bydd dosbarthiadau galw heibio ar gael bob dydd Llun o 30 Gorffennaf i 25 Awst 2018 rhwng 3.00 a 5.00 pm.

 

Archebwch eich lle yma.

*Noder bod y cyrsiau’n cael eu darparu am ddim yn amodol ar bresenoldeb cwrs o 80% a chyflwyno’r gofyniad asesu’n llwyddiannus.

 

Wrexham Glyndwr University is pleased to offer these FREE courses exclusively to students.

 

These courses represent an ideal opportunity to top up your skills over Summer.

 

Crime Scene Investigation

Want to know more about the Science behind the fiction? 

This short course will appeal to people with an amateur or professional interest in Crime Scene Investigation. You will work through the online material before gaining practical experience in the collection of fingerprints, the correct use of sterile swabs and tape lifts on your taught weekend here at Wrexham Glyndwr.


Online material will be available from June 25, and will be followed up with a 2 day practical taught at the University. You can choose to attend ONE 2 day practical from the following dates: July 10 & 11; July 14 &15; OR  July 19 & 20. 

 

Book your place here.

 

IT Business Graphics

This course will allow you to develop intermediate and advanced skills in MS Word and MS PowerPoint.

 

This course begins on 27th June 2018 (4-6pm) and runs on the following dates at the same time:

 

27th June, 18th July, 25th July, 1st August, 8th August with the final assessment in-class on 15th August.

 

Book your place here.

 

CISCO

The CISCO Networking Academy is an internationally recognised professional qualification in computer networking. The programme is designed to teach you the skills needed to design, build and maintain small to medium sized computing networks.

 

This course will begin Monday 9th July from 3-5 pm for induction and enrolment.  Material is available online and drop in classes will be available every Monday from 30th July to 25th August 2018 between 3.00 - 5.00 pm.

 

Book your place here.

 

*Please note that the courses are provided free subject to 80% course attendance and successful submission of the assessment requirement.