News forum

The University’s Graduation ceremonies will be taking place at the Wrexham Campus next week, Wednesday – Friday 1-3rd November 2017

 
Picture of Student and Programme Centre
The University’s Graduation ceremonies will be taking place at the Wrexham Campus next week, Wednesday – Friday 1-3rd November 2017
by Student and Programme Centre - Tuesday, 24 October 2017, 2:06 PM
 

The University’s Graduation ceremonies will be taking place at the Wrexham Campus next week, Wednesday – Friday 1-3rd November 2017.

 

Preparations and set up will start to take place for these events from Monday 30th October 17, so please note that the campus will be busier than usual during this week.

 

The Edward Llwyd Centre and, in particular the atrium and ground floor of the library, is the location for the Graduation Drinks Receptions which are held after each ceremony. Set up in the library will start from Monday 30th October, with the seating and computers in this area being temporarily removed for this week only. The library area will be particularly busy during the Graduation drinks receptions which will take place from approximately 11.30am-1pm and 3.30pm-5pm on Wednesday 1st November and Thursday 2nd November and between 11.30am and 1pm on Friday 3rd November, and noise levels will increase during these peak periods.

 

During this period the upper library floors and Library and IT Service desk will continue to be available for use, but subject to noise and access disruption.  Please plan your use of this space accordingly. Any queries for Library or IT can be directed to itservices@glyndwr.ac.uk 01978 293241.

 

The ground floor seating and computers will be set up again for use by the afternoon of Monday 6th November 2017.  

 

For any students requiring the Student Programme Centre (SPC), please note the SPC desk will temporarily be relocated from the ground floor of the library to B14 in the main building, for one week only (Mon 30th Oct- Fri 3rd Nov). Any queries can be directed to this room or you can email spc@glyndwr.ac.uk

 

We apologise for any inconvenience these arrangements may cause.

 

Cynhelir seremonïau Graddio’r Brifysgol ar Gampws Wrecsam yr wythnos nesaf, Dydd Mercher – Dydd Gwener 1-3ydd Tachwedd 2017.

 

Bydd paratoadau a threfniadau ar gyfer y digwyddiadau hyn yn cychwyn o Ddydd Llun 30ain Hydref 2017, a chan hynny bydd y campws yn brysurach nag arfer yr wythnos hon.

 

Canolfan Edward Llwyd ac, yn benodol, atriwm a llawr gwaelod y llyfrgell, yw’r lleoliad ar gyfer Derbyniadau Diodydd y Seremonïau Graddio a gynhelir ar ôl pob seremoni. Dechreuir paratoi yn y llyfrgell o Ddydd Llun 30ain Hydref, a bydd y seddi a’r cyfrifiaduron yn cael eu symud dros dro o’r rhan yma am yr wythnos hon yn unig. Bydd y llyfrgell yn arbennig o brysur yn ystod derbyniadau diodydd y seremonïau graddio a gynhelir o oddeutu 11.30am-1pm a 3.30pm-5pm Ddydd Mercher 1af Tachwedd a Dydd Iau 2ail Tachwedd a rhwng 11.30am a 1pm Dydd Mercher 3ydd Tachwedd, a bydd y lefelau sŵn yn cynyddu yn ystod y cyfnodau brig hyn.

 

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd lloriau uwch y llyfrgell a desg y Llyfrgell a’r Gwasanaeth TG yn dal i fod ar gael i’w defnyddio, er y gallent fod yn fwy swnllyd ac anhygyrch nag arfer. Gofynnir i chwi drefnu eich defnydd o’r gofod hwn yn gyfatebol. Am unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r Llyfrgell neu TG, cysylltwch ag itservices@glyndwr.ac.uk 01978 293241.

 

Bydd seddi a chyfrifiaduron y llawr gwaelod yn cael eu gosod yn ôl i’w defnyddio erbyn prynhawn Dydd Llun 6ed Tachwedd 2017.  

 

Os bydd unrhyw fyfyrwyr eisiau cysylltu â Chanolfan Rhaglenni’r Myfyrwyr (CRhM), noder y bydd desg y GRhM yn cael ei hadleoli o lawr gwaelod y llyfrgell i B14 yn y prif adeilad am wythnos yn unig (Llun 30ain Hyd – Gwe 3ydd Tach). Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau i’r ystafell hon neu gallwch ebostio spc@glyndwr.ac.uk

 

Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod y gallai’r trefniadau hyn eu hachosi.