News forum

Higher Education Alcohol and Drug Survey (HEADS)

 
Picture of Katie Cunningham
Higher Education Alcohol and Drug Survey (HEADS)
by Katie Cunningham - Wednesday, 4 May 2016, 11:51 AM
 

 

Would you like to take part in the Higher Education Alcohol and Drug Survey (HEADS)?

 

HEADS is a national survey of university students in Wales.

The aim is to understand more about alcohol and drug use within Higher Education.

 

HEADS has been developed by researchers at the University of South Wales

with the support of Welsh Government and Drug and Alcohol Charities Wales (DACW).

 

HEADS is anonymous and wholly voluntary. 

There is no obligation to take part, although we really hope that you will!

 

The HEADS questionnaire will take you no more than 10 minutes to complete.

All you have to do is tick boxes.

 

Taking part will give you the chance to win

an iPad or £50, £25 or £10 high street shopping vouchers.

 

Please click on the link below to take part in HEADS:

 

 

Click here

 


If you have any concerns about alcohol or drug use, you may find it useful to contact

DAN 24/7 (Wales Drug and Alcohol Helpline)

Tel: 08088082234; or text DAN to 81066; or go to http://www.dan247.org.uk/.

 

 

The survey company that holds the data is called Smart Survey, which is based in the UK. The company is keen to preserve anonymity and ensures that not even the IP address of the respondent is held.  The questions cover some personal issues and we assure you that there is no way that this information could be traced back to you or fall into the wrong hands. The survey is conducted by Professor Katy Holloway and Emeritus Professor Trevor Bennett from the Centre for Criminology at the University of South Wales in collaboration with Dr Rhian Hills from Welsh Government. No one else will have access to the data.  The results will be presented in aggregated form and we plan to publish in academic peer-reviewed journals. The research has received ethical approval from the University of South Wales, Faculty of Business and Society Research Committee. If you have any queries about any aspect of HEADS, please contact us at heads@southwales.ac.uk (May 2016).

 

 

 

 

 

A hoffech gymryd rhan yn yr Arolwg Alcohol a Chyffuriau Addysg Uwch (HEADS)?

 

Mae HEADS yn arolwg cenedlaethol o fyfyrwyr prifysgol yng Nghymru.

Y nod yw deall mwy am y defnydd o alcohol a chyffuriau mewn Addysg Uwch.

 

Mae HEADS wedi'i ddatblygu gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru

gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru ac Elusennau Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DACW)

 

Mae HEADS yn ddienw ac yn gwbl wirfoddol. 

Nid oes rhwymedigaeth i gymryd rhan, er y gobeithiwn yn fawr y byddwch!

 

Ni ddylai arolwg HEADS gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ticio blychau.

 

Drwy gymryd rhan fe gewch gyfle i ennill

iPad neu dalebau siopa stryd fawr gwerth £50, £25 neu £10.

 

 

Cliciwch ar y ddolen isod i gymryd rhan yn HEADS:

 

Cliciwch yma

 


Os oes gennych unrhyw bryderon am ddefnyddio alcohol neu gyffuriau, efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi gysylltu â

Dan 24/7 (Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru)

Ffôn: 08088082234; neu neges destun i 81066; neu ewch i http://www.dan247.org.uk/.

 

 

Y cwmni arolwg sy'n cadw'r data yw Smart Survey, a leolir yn y DU. Mae'r cwmni'n awyddus i gadw anhysbysrwydd ac yn sicrhau nad yw hyd yn oed cyfeiriad IP yr ymatebydd yn cael ei gadw.  Mae'r cwestiynau'n cwmpasu rhai materion personol a gallwn eich sicrhau nad oes unrhyw ffordd y gellir olrhain y wybodaeth yn ôl atoch chi na mynd i'r dwylo anghywir.  Mae'r arolwg yn cael ei gynnal gan yr Athro Katy Holloway a'r Athro Emeritws Trevor Bennett o'r Ganolfan Droseddeg ym Mhrifysgol De Cymru ar y cyd â Dr Rhian Hills o Lywodraeth Cymru. Ni fydd unrhyw un arall yn gallu gweld y data. Bydd y canlyniadau'n cael eu cyflwyno ar ffurf gyfun ac rydym yn bwriadu cyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd a adolygir gan gymheiriaid.  Mae'r ymchwil wedi cael cymeradwyaeth foesegol gan Brifysgol De Cymru, Pwyllgor Ymchwil y Gyfadran Busnes a Chymdeithas. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch unrhyw agwedd ar HEADS cysylltwch â ni yn heads@southwales.ac.uk (Mai 2016).