News forum

Announcing the new Vice-Chancellor

 
Picture of Stephen Clegg
Announcing the new Vice-Chancellor
by Stephen Clegg - Friday, 18 December 2015, 12:00 PM
 

The President of one of Ireland’s top technology institutions will become the new Vice-Chancellor of Glyndŵr University Wrexham.

 

After 11 years at the helm of the Limerick Institute of Technology (LIT), Dr Maria Hinfelaar joins the University on April 1, replacing interim Vice-Chancellor, Professor Graham Upton.

Dr Hinfelaar joined LIT in 2004 and during her time has overseen a major period of expansion and innovation.

 

The 56-year-old says she is “delighted” to be joining Glyndŵr at such an “exciting” time in its short history, with a five-year strategy recently unveiled and proposals to double student numbers by 2020.

 

“I am absolutely delighted to be appointed the next Vice-Chancellor at Glyndŵr University,” said Dr Hinfelaar.

 

“I can see tremendous potential for the University at the heart of north east Wales, which is a region undergoing interesting development. 

“Glyndŵr offers a wide diversity of programmes and has some really exciting niches.

 

“Personally, having spent the last 11 years leading a similar institution in the mid-west of Ireland, I have discovered first-hand how crucially important universities are to their area.

“I look forward to joining Glyndŵr University and getting to know the staff, students and wider stakeholders.”

 

A Netherlands native, Dr Hinfelaar was a student at The Leiden University and holds a PhD from the University of Maastricht – ranked in the top 10 of THE’s global list of universities under 50 years old.

 

She has overseen significant development at LIT, which was named Institute of Technology of the Year 2008/09 and 2012/13 in the prestigious Sunday Times University Guide. It is now the fourth largest Institute of Technology (IoT) in Ireland with 6500 full time and part time students and over 500 staff. LIT has built up a strong enterprise incubation and R&D profile, which Dr Hinfelaar is keen to 'export' to Wales.

 

Maxine Penlington OBE - who was unveiled as chair of Glyndŵr University’s Board of Governors earlier this month – believes Dr Hinfelaar’s appointment will ensure further growth at the institution.

 

"I am absolutely thrilled that Dr Maria Hinfelaar will be joining us next year to lead Glyndŵr into the next exciting phase of its development, building on the very strong foundations laid by Professor Upton and the management team,” she said.

 

“Maria comes to us with an excellent track record of institutional leadership and of business and regional engagement and I am confident that she will be an asset both to the University and to the community of north east Wales."

 

Professor Upton, who plans to step down on March 31, added: “This is an excellent appointment and shows what an exciting proposition Glyndŵr University will be for students moving forward.

 

“The institution has huge potential and Dr Hinfelaar recognises that. Her vision matches that of the University – to become bigger, stronger and bolder – so the future looks very bright indeed.”

 

Reflecting on his own time at the university, Professor Upton said: “It has been a challenging year but one that I’ve thoroughly enjoyed.

 

“The staff have worked incredibly hard to turn a corner and lay the foundations for the years ahead, which should see Glyndŵr University grow in stature as an institution the people of Wrexham and north east wales can be incredibly proud of.”

 

A keen cyclist, Dr Hinfelaar is also eager to explore the beautiful surroundings of North Wales and will be moving to the area together with her husband Graham next March. 

 

Photo attached of Dr Maria Hinfelaar

 

 

Llywydd un o brif sefydliadau technoleg Iwerddon fydd Is-Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Ar ôl 11 mlynedd wrth y llyw yn Sefydliad Technoleg Limerick (LIT), bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â’r Brifysgol Gymreig ar Ebrill 1, gan gymryd lle yr Is-Ganghellor dros dro, yr Athro Graham Upton.

 

Ymunodd Dr Hinfelaar â LIT yn 2004 ac yn ystod ei hamser yno mae wedi goruchwylio cyfnod o ehangu ac arloesi.

 

Dywedodd Dr Maria Hinfelaar sy’n 56 mlwydd oed ei bod hi “falch iawn” i ymuno â'r Brifysgol yng Ngogledd Cymru ar adeg mor "gyffrous" yn ei hanes byr, yn dilyn datgelu strategaeth bum mlynedd newydd y brifysgol a nod y Brifysgol o ddyblu’r nifer o fyfyrwyr erbyn 2020.

 

"Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi’n Is-Ganghellor nesaf Prifysgol Glyndŵr," meddai Dr Hinfelaar.

 

“Gwelaf botensial aruthrol i’r Brifysgol ym mherfeddion gogledd ddwyrain Cymru, sy’n rhanbarth sy’n mynd drwy ddatblygiad diddorol. 

“Mae Glyndŵr yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni ac mae ganddi rai troedleoedd cyffrous iawn.

 

“Yn bersonol, ar ôl treulio'r 11 mlynedd diwethaf yn arwain sefydliad tebyg yng nghanol-orllewin Iwerddon, rwy i wedi gweld pa mor hanfodol bwysig y mae prifysgolion i'w hardal.

“Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â Phrifysgol Glyndŵr a dod i adnabod y staff, y myfyrwyr a’r rhanddeiliaid ehangach.”

 

Yn frodor o’r Iseldiroedd, roedd Dr Hinfelaar yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol  Leiden ac mae ganddi PhD o Brifysgol Maastricht – sydd yn 10 uchaf rhestr fyd-eang THE o brifysgolion o dan 50 mlwydd oed.

 

Mae hi wedi goruchwylio datblygiad sylweddol yn LIT, a enwyd yn Sefydliad Technoleg y Flwyddyn  2008/09 a 2012/13 yng Nghanllaw Prifysgolion mawreddog y Sunday Times. LIT bellach yw’r  pedwerydd Sefydliad Technoleg (IoT)  mwyaf yn Iwerddon gyda 6500 o fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser a dros 500 o staff. Mae LIT wedi datblygu deorfa fenter a phroffil ymchwil a datblygu cryf, y mae Dr Hinfelaar yn awyddus i’w ‘hallforio’ i Gymru.

 

Cred Maxine Penlington OBE - a gafodd ei henwi’n gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Glyndŵr yn gynharach yn y mis – y bydd penodi Dr Hinfelaar yn sicrhau twf pellach yn y sefydliad.

 

"Rwy i wrth fy modd y bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â ni’r flwyddyn nesaf i arwain Glyndŵr i gam cyffrous newydd ei datblygiad, gan adeiladu ar y sylfeini cryf iawn a osodwyd gan yr Athro Upton a'r tîm rheoli dros dro,” meddai.

 

“Mae Maria’n dod atom gyda hanes rhagorol o arwain sefydliad ac ymgysylltiad â byd busnes a rhanbarthau ac rwy’n hyderus y bydd yn gaffaeliad i’r Brifysgol ac i gymuned gogledd ddwyrain Cymru."

 

Ychwanegodd Yr Athro Upton, sy'n bwriadu camu i lawr ar Fawrth 31: "Penodiad rhagorol yw hwn ac mae’n dangos pa mor ddeniadol y bydd Prifysgol Glyndŵr i fyfyrwyr wrth iddi symud yn ei blaen.

 

“Mae gan y sefydliad botensial aruthrol ac mae Dr Hinfelaar yn cydnabod hynny. Mae ei gweledigaeth yn cyfateb i un y brifysgol - i ddod yn fwy o faint, yn gryfach ac yn fwy mentrus – felly mae’r dyfodol yn edrych yn wirioneddol ddisglair.”

 

Wrth ystyried ei gyfnod ei hun yn y brifysgol, meddai’r Athro Upton: “Mae wedi bod yn flwyddyn heriol ond un rwy i wedi ei mwynhau’n fawr iawn .

 

“Mae'r staff wedi gweithio'n anhygoel o galed i droi cornel ac i osod y sylfeini ar gyfer y blynyddoedd i ddod, a ddylai olygu y bydd Prifysgol Glyndŵr yn tyfu mewn statws fel sefydliad y gall pobl Wrecsam a gogledd ddwyrain Cymru fod yn hynod falch ohono.”

 

Yn feiciwr brwd, mae Dr Hinfelaar hefyd yn awyddus i archwilio amgylchedd hardd Gogledd Cymru a bydd yn symud i'r ardal gyda’i gŵr Graham fis Mawrth nesaf.