• General

  Ceremonïau Graddio 2020 / Graduation 2020

  (English to follow at the bottom)


  Annwyl Fyfyriwr,

   

  O ganlyniad i'r cyfyngiadau sy'n parhau mewn grym fel ymateb y Llywodraeth i argyfwng COVID-19, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ail-drefnu seremonïau Graddio eleni o fis Hydref 2020 i fis Ionawr 2021.

   

  Rydym yn awyddus i ddathlu eich llwyddiant, ac rydym eisiau i'ch ffrindiau, teulu a staff addysgu allu rhannu'r dathliad hwn gyda chi. Drwy gynnal y seremonïau Graddio ym mis Ionawr 2021, rydym yn gobeithio y cewch gyfle i wneud hyn. Wrth gwrs, byddwn yn cael ein harwain gan gyngor y Llywodraeth o ran digwyddiadau, cyfarfodydd mawr a theithio rhyngwladol, a byddwn yn eich hysbysu pe byddai'n rhaid canslo/ gohirio ein trefniadau ar gyfer mis Ionawr 2021. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Graddio yn cael ei chyhoeddi ar dudalen we Graddio Glyndŵr, a gellir dod o hyd iddi yma: https://www.glyndwr.ac.uk/en/AboutGlyndwrUniversity/Graduation/ 

   

  Dyddiadau Newydd

  Bwriedir cynnal y seremonïau rhwng 13 - 15 Ionawr 2021. Bydd amserlen lawn o'r seremonïau a dyddiau cyfatebol ar gael yn ystod y misoedd i ddod. Bydd manylion ar sut allwch gofrestru eich presenoldeb a chael gafael ar docynnau i westeion yn cael eu rhannu gyda chi yn fuan. 

   

  Manylion Cyswllt

  Oherwydd y newid i ddyddiadau'r seremonïau, byddwn yn parhau i gysylltu â chi ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau, er mwyn darparu rhagor o wybodaeth ynghylch Graddio. Felly, mae gofyn i chi sicrhau bod gennym y manylion cyswllt diweddaraf yn cynnwys: cyfeiriad eich cartref, rhif ffôn symudol a chyfeiriad e-bost personol. Gallwch wirio eich manylion yn adran 'Manylion Personol' yn e:Vision:

   

  Mewngofnodwch i myuni.glyndwr.ac.uk> dewiswch 'Cofnod Myfyriwr'> mewngofnodwch i borth e:Vision gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair myfyriwr> dewiswch 'Gwybodaeth Bersonol' ar frig y bar llywio, ac yna gallwch wirio eich 'Manylion Personol' a'ch 'Manylion Cyswllt' - byddwch yn gweld opsiwn i ddiweddaru eich manylion islaw pob adran.

   

  Ddim yn Gallu Mynychu Dyddiadau Graddio Newydd

  Os nad ydych yn gallu mynychu seremoni Graddio Ionawr 2021, byddwch yn cael cyfle i 'drosglwyddo presenoldeb' i seremonïau fis Hydref 2021.  Darperir rhagor o wybodaeth am 'drosglwyddo presenoldeb' yn fuan.

   

  Bydd myfyrwyr sydd wedi eu heffeithio gan gyfyngiadau fisa/ teithio COVID-19 hefyd yn cael y cyfle i 'drosglwyddo presenoldeb' i seremonïau fis Hydref 2021. Nid ydym yn gallu rhagweld pryd fydd y cyfyngiadau presennol yn cael eu codi neu lacio, felly os nad ydych chi neu eich teulu yn gallu mynychu dyddiadau newydd y seremonïau oherwydd ansicrwydd parhaus, byddwch yn gallu 'trosglwyddo presenoldeb' i fis Hydref 2021.

   

  Ardystiad

  Fel rheol, mae tystysgrifau yn cael eu dosbarthu ar ôl y Seremonïau Graddio, fodd bynnag, oherwydd y newid i ddyddiadau'r seremonïau, rydym yn bwriadu argraffu a dosbarthu tystysgrifau cyn y seremonïau ym mis Ionawr 2021. Dim ond ar ôl i'r holl Fyrddau Asesu orffen eu gwaith, ac ar ôl cyhoeddi'r holl ganlyniadau y gellir gwneud hyn. Bydd y   Byrddau Asesu terfynol yn cael eu cynnal ym mis Medi 2020, ar ôl y ffenestr ail-sefyll, ac felly byddwn yn ceisio argraffu'r tystysgrifau ym mis Hydref 2020. Darperir rhagor o fanylion drwy e-bost yn fuan.

   

  Rhagor o Wybodaeth

  Gwiriwch dudalen we Graddio Glyndŵr yn aml ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf: https://www.glyndwr.ac.uk/en/AboutGlyndwrUniversity/Graduation/

   

  Os oes gennych unrhyw ymholiadau brys ynghylch Graddio, cysylltwch â Graduation@glyndwr.ac.uk. Caniatewch hyd at 5 diwrnod gwaith i dderbyn ymateb gan fod y tîm yn gweithio o bell ar hyn o bryd.

   

  Cofion cynnes a chadwch yn saff

   Y Tîm Graddio

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dear Student,

   

  As a result of the ongoing Government restrictions relating to the COVID-19 pandemic, we have made the difficult decision to reschedule this year’s Graduation ceremonies from October 2020 to January 2021.

   

  We are keen to celebrate your success and we want your friends, family and teaching staff to be able to share in this celebration with you. We are hopeful that by holding the Graduation ceremonies in January 2021, we will have the opportunity to do this. We will of course be guided by Government advice regarding events, large gatherings and international travel and we will keep you informed should our plan to proceed in January 2021 have to be cancelled/ postponed. Up to date Graduation information will be published on the Glyndŵr Graduation webpage which can be accessed here: https://www.glyndwr.ac.uk/en/AboutGlyndwrUniversity/Graduation/    

   New Dates

  The ceremonies are now scheduled to be held between 13th – 15th January 2021. A full schedule of ceremonies and corresponding days will be made available in the coming months. Detail regarding how you can register your attendance and obtain guest tickets will also be shared with you in due course.   Contact Details

  Due to the change in ceremony dates, we will continue to contact you after you have completed your studies, in order to provide further Graduation information. You are therefore required to check that we hold up to date contact details including: your home address, mobile number and personal email address. You can check your details by accessing the ‘Personal Details’ section of e:Vision:

   

  Login to myuni.glyndwr.ac.uk> select ‘Student Record’> login to the e:Vision portal using your student username and password> select ‘personal Information’ on the top navigation bar and you can then view your ‘Personal Details’ and you ‘Contact Details’ - you will see an option to update your details beneath each section.

    

  Unable to Attend New Graduation Dates

  If you are unable to attend the January 2021 Graduation ceremony, you will have the opportunity to ‘transfer attendance’ to the October 2021 ceremonies. Further information regarding this ‘transfer of attendance’ will be provided in due course.

   

  The opportunity to ‘transfer attendance’ to the October 2021 ceremonies will also apply to students impacted by COVID-19 related visa/ travel restrictions. We are unable to predict when current restrictions will be lifted or amended so if you or your family are unable to attend the rescheduled ceremony because of ongoing disruption, you will be able to ‘transfer attendance’ to October 2021.

   

  Certification

  Certificates are normally dispatched after the Graduation Ceremonies, however due to the change in ceremony dates we will be looking to print and dispatch certificates ahead of the January 2021 ceremonies. This can only be done once all Assessment Boards have concluded and all results have been published. The last Assessment Boards are currently schedule to take place in September 2020 after the resit window and we will therefore be aiming to commence certificate printing in October 2020. Further detail will be provided via email in due course.

   

  Further Information

  Please check the Glyndŵr Graduation webpage regularly  for up to date information: https://www.glyndwr.ac.uk/en/AboutGlyndwrUniversity/Graduation/

   

  If you have any immediate Graduation queries, please contact Graduation@glyndwr.ac.uk.  Please allow up to 5 working days for a response as the team are currently working remotely.

   

  Kind regards and safe wishes

  The Graduation Team