• General

  • Ceremony Dates

  • Guide to Graduation

   Cannllaw Seremonïau Graddio Hydref/Tachwedd 2019/Glyndŵr University Guide to Graduation October/November 2019

   Lawrlwythwch eich Canllaw i Raddio Prifysgol Glyndŵr Hydref/Tachwedd 2019.

   Ceir manylion llawn am seremonïau Graddio 2019 yn y canllaw hwn. 

   Download your Glyndŵr University Guide to Graduation October/November 2019.

   Full details about Graduation 2019 can be found in this guide. 

  • Register your Attendance

  • Deadline to Register

  • Eligibility to attend a ceremony

  • Guest Tickets

  • Privacy Notice

   Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam gyfrifoldeb o dan y ddeddfwriaeth diogelu data i roi gwybodaeth i unigolion ynghylch sut rydym yn prosesu eu gwybodaeth bersonol.  Mae yna nifer o ffyrdd i wneud hyn, un ffordd yw cyhoeddi hysbysiadau preifatrwydd.  

   Cliciwch yma i ddarllen yr Hysbysiad Preifatrwydd Digwyddiadau ac yn benodol adran 3 - Graddio sy'n darparu gwybodaeth bellach ynglŷn â pha wybodaeth bersonol a gesglir at ddibenion Graddio.

   Os nad ydych yn dymuno i'ch enw gael ei gyhoeddi yn y rhaglen Raddio neu unrhyw gyhoeddiad cyhoeddedig arall a wneir gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, cliciwch yma i lawrlwytho a llenwi ffurflen “Cais i atal manylion personol rhag cael eu cyhoeddi”. Bydd angen i chi lenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd drwy e-bost i graduation@glyndwr.ac.uk erbyn y dyddiad cau sef 15 Awst 2019.

   Wrexham Glyndŵr University has a responsibility under data protection legislation to provide individuals with information about how we process their personal information.  There are a number of ways to do this, one of which is the publication of privacy notices. 

   Please click here to read the Events Privacy Notice and in particular section 3 – Graduation which provides further information of what personal information is collected for Graduation purposes.

    If you do not wish your name to be published in the Graduation programme or any other published announcement made by Wrexham Glyndŵr University please below to download and complete a “Request to withhold personal details” form. This form will need to be completed and returned by email to graduation@glyndwr.ac.uk by the deadline of 15th August 2019.


  • Hiring your Gown

  • Photography

  • Travel Information

   Gwybodaeth Deithio /Travel Information 

   Cynhelir y seremoni yng Nghampws Plas Coch y Brifysgol yn Wrecsam yn Neuadd William Aston.

   Prifysgol Glyndŵr, Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

   Teithio mewn car - Bydd nifer cyfyngedig o leoedd i barcio ar y safle yn ystod y Seremonïau Graddio a bydd rhai lleoedd parcio ar gael ar y campws i’r bobl hynny sydd angen cymorth arbennig. Siaradwch â stiward parcio ar ôl cyrraedd os bydd angen unrhyw gymorth arbennig arnoch.

    Teithio ar y trên- yr orsaf agosaf i gampws y Brifysol yw gorsaf Wrecsam Cyffredinol sydd tua 5-10 munud o’r campws ar droed

    Gwestai – Mae gwestai yn yr ardal yn cynnwys:

   • Gwesty Wrexham Town Centre Premier Inn 
   •  Ramada Plaza Wrecsam

    Mae'r ddau westy'n 5-10 munud ar droed o gampws y Brifysgol

   The ceremonies are being held at the University’s Plas Coch Campus in Wrexham in the William Aston Hall.

   Glyndŵr University, Plas Coch Campus, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

   Travelling by car – There will be limited car parking on site during Graduation and some parking will be available on campus for those requiring special assistance. Please speak to a parking steward on arrival if you require any special assistance.

   Travelling by train- the closest station to the University campus is Wrexham General station which is approximately a 5-10 minute walk from the campus.

   Hotels – Hotels in the locality include:

   •  The Wrexham Town Centre Premier Inn hotel
   •  The Ramada Plaza Wrexham 

    Both of these hotels are a short 5-10 minute walk from the University campus.

   • Certificates

    • Further Information

    • Check Personal Details

    • Changing Your Name and Your Degree Certificate / Newid eich Enw a’ch Tystysgrif Graddio

     Gallwch fewngofnodi i’ch cofnod myfyriwr unrhyw adeg (gan ddefnyddio’r ddolen uchod) i wirio fod yr enw sydd gennym ar eich cyfer yn gywir. Gallwch wirio hyn yn ystod y broses gofrestru ar-lein hefyd.   

     Mae’n bwysig iawn fod yr enw sydd gennym ar eich cyfer ar ein system yn gywir, gan mai dyma sut y bydd yn ymddangos ar eich tystysgrif graddio.

     Os ydych yn dymuno newid eich enw neu ddiweddaru sillafiad eich enw ayb, bydd angen i chi wneud hynny trwy’r tîm Data Myfyrwyr yn Cynllunio Strategol.  

      Er mwyn i unrhyw newidiadau gael eu gweithredu ar ein system, mae gofyn i chi ddarparu mewn person, ddogfennau gwreiddiol dilys yn cadarnhau’r newid gofynnol.   

     Noder mai dim ond hyd at un wythnos cyn y bwrdd asesu sy’n cadarnhau eich gwobr y gallwch newid eich enw. Ni chaniateir ceisiadau a wneir ar ôl yr amser yma a byddant yn cael eu gwrthod gan y Gwasanaethau Data Myfyrwyr, os nad oes camgymeriad go iawn wedi cael ei wneud.

      Dogfennau y gellir eu darparu:-

     • Os oes yna gamgymeriad sillafu yn eich enw, yna mae’n rhaid cyflwyno tystysgrif geni wreiddiol, tystysgrif mabwyiasadu, pasbort, trwydded yrru cerdyn llun gyfredol o’r DU neu’r AEE (dros dro neu lawn) neu gerdyn adnabod gwlad sy’n aelod o’r AEE, yn dangos sillafiad cywir eich enw.   
     • Os ydych wedi newid eich enw trwy briodas, yna mae’n rhaid cyflwyno tystysgrif priodas wreiddiol.
     • Os ydych wedi dychwelyd i ddefnyddio eich enw morwynol oherwydd ysgariad, yna bydd gofyn am archddyfarniad ysgariad gwreiddiol, tystysgrif geni a datganiad ysgrifenedig wedi’i lofnofi yn cadarnhau eich bod wedi dychwelyd i ddefnddio eich enw morwynol ar gyfer pob pwrpas. 
     • Os ydych wedi newid eich enw gan ddefnyddio’r Weithred Newid Enw, bydd y Brifysgol yn gofyn am gael gweld y weithred wreiddiol.  
     • Os ydych wedi cofnodi enw newydd yn y Gofrestr Enedigaethau, yna bydd angen i’r Brifysgol weld copi ardystiedig gwreiddiol o’r newid. Fel arfer, darperir hyn trwy dystysgrif geni fformat-llawn wedi’i hailgyhoeddi a fydd yn dangos y newid.
     • Os ydych wedi newid eich enw trwy ddatganiad cyhoeddus, er enghraifft, trwy hysbyseb mewn papur newydd cenedlaethol yn cyhoeddi eich bod wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio eich enw ac wedi cymryd un newydd, dylid cyflwyno tystiolaeth o hyn gyda chopi gwreiddiol o’r hysbyseb.  
     • Os ydych wedi newid eich enw trwy ddatganiad statudol, yn dynodi y byddwch yn hepgor eich hen enw ac yn mabwysiadu un newydd, bydd angen i’r Brifysgol weld  dogfen wreiddiol y datganiad gorffenedig.
     • Os ydych wedi mabwysiadu ffugenw oherwydd rhesymau diogelwch personol, bydd angen i’r Brifysgol gael gweld adroddiad gan yr heddlu neu lythyr twrnai yn cadarnhau bod yr enw yn cael ei ddefnyddio yn gyfreithiol. Yn yr achos yma, gallwch gyfathrebu yn gyfrincachol gyda’r Cofrestrydd Academaidd yn uniongyrchol os ydych yn dymuno.

     Ewch i ddesg y Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni ar lawr gwaelod y Llyfrgell yng Nghanolfan Edward Llwyd rhwng 9am a 4pm ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Iau, rhwng 10am a 4pm ar ddydd Mercher neu rhwng 9am a 3pm ar ddydd Gwener gyda'ch dogfennau. Mae rhaid i chi gyflwyno'r ddogfennaeth hon o fewn 2 wythnos.  

     Eich cyfrifoldeb chi yw darparu’r dogfennau gwreiddiol perthnasol a restrir uchod mewn person, fel arall NI FYDD eich enw yn cael ei ddiweddaru ar y system hyd yn oed os wedi gwneud cais am hyn. 

     Cliciwch yma i weld Polisi’r Brifysgol ar Enwau Myfyrwyr.

     Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch newid eich enw, anfonwch ebost at sds@glyndwr.ac.uk yn uniongyrchol.  

     You can log in to your student record at any time (using the link above) to check that the name we hold for you is correct.  You can also check this during the online registration process.

     It is very important that the name we hold for you on our system is correct, as this is how it will appear on your award certificate.

     If you wish to change your name or update the spelling of your name etc, you will need to do this via the Student data team in Strategic Planning.

     In order that any changes can be actioned on our system you are required to provide in person, valid original documentation confirming the requested change.

     Please also note you are only able to change your name up to one week before the assessment board that confirms your award. Requests made after this time will not be permitted and will be rejected by Student Data Services, unless a genuine error has been made.

     Documentation that can be provided:-

     • If there is a spelling mistake in your name then an original birth certificate, adoption certificate, passport, current UK or EEA photo-card driving licence (provisional or full) or EEA member state national identify card must be presented, showing the correct spelling of your name.
     • If your change of name is through marriage then an original marriage certificate must be presented.
     • If you have reverted to using your maiden name due to divorce then an original divorce decree absolute, birth certificate and a signed, written statement confirming that you have reverted to using their maiden name for all purposes will be required.
     • If you have changed your name using Change of Name Deed (previously known as Deed Poll), the University will require sight of the original deed.
     • If you have recorded a new name in the Register of Births then the University will need to see an original certified copy of the change. This is usually provided by way of a reissued full-format birth certificate which will show the amendment.
     • If you have changed your name through public announcement, for example, by advertisement in a national newspaper stating that you have stopped using your name and assumed a new one, this should be evidenced with an original copy of the advertisement.
     • If you have changed your name by way of a statutory declaration, indicating that you will abandon your old name and adopt a new one, the University will need to see the original completed declaration document.
     • If you have adopted of a pseudonym for personal safety reasons, the University will need to see a police report or solicitor’s letter confirming that the name is legitimately used. In this case you can correspond in confidence with the Academic Registrar directly if you wish to.

     Please visit the Student and Programme Centre (SPC) counter on the ground floor of the Library in the Edward Llwyd Centre between 9am - 4pm on Monday’s, Tuesday’s and Thursday’s, between 10am – 4pm on Wednesday or between 9am-3pm on Fridays with your documentation. You must provide this documentation within 2 weeks.  

     It is you responsibility to provide the relevant original documentation listed above in person, otherwise your name WILL NOT be updated on the system regardless of you requesting this.

     Click here to view the University Policy on Student Names.

     If you have any queries in relation to changing your name please email sds@glyndwr.ac.uk directly.

     • Contact Us